FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
आ.व. २०७९/०८० मा स्वीकृत भएका ऐन, नियम, कार्यविधि,मापदण्ड तथा निर्देशनहरु । 07/28/2022 - 12:12 PDF icon एम.विवि एस कार्यविधि २०७९.pdf
२०७९ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकामा बनेका ऐन,नियम,निर्देशिका,कार्यविध तथा मापदण्डहरू 06/07/2022 - 07:42
२०७८ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकामा बनेका ऐन,नियम,निर्देशिका,कार्यविध तथा मापदण्डहरू 06/07/2022 - 07:41 PDF icon उर्जा विकास उप-समिति गठन तथा सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति,२०७८.pdf, PDF icon जेष्ट नागरिक परिचय पत्र वितरण गर्न बनेको ऐन.pdf, PDF icon नगर प्रहरी कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon राजश्‍व परामर्स समिति सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon वन ऐन.pdf, PDF icon साना सवारी साधान ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon हानिकारक प्रचलन अन्त्य सम्बन्धि नीति,२०७८.pdf, PDF icon लैङ्गिक समानता र समावेशिकरण नीति,२०७८.pdf, PDF icon अल्पकालिन महिला सुरक्षित आवासगृह-सेवा केन्द्र सन्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon महिला सुरक्षित आवासगृह आकस्मिक कोष सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
२०७७ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट बनेका ऐन,नियम, निर्देशिका,कार्यविधि,मापदण्डहरु 06/07/2022 - 07:39 PDF icon जलस्रोत ऐन.pdf, PDF icon जलस्रोत नियमावली,२०७७.pdf, PDF icon लैङ्गि हिंसा निवारण कोष सन्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf, PDF icon स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने सम्न्धमा बनेको विधेयक.pdf
२०७६ सालका जयपृथ्वी नगरपालिकामा बनेका ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि,मापदण्डहरू 06/07/2022 - 07:33 PDF icon जनचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा ब्याबस्था गर्न बनेको ऐन,२०७६.pdf, PDF icon अपाङ्ग भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि,२०७६.pdf, PDF icon घर बहाल कर व्यावस्थापन कार्यविधि-२०७६.pdf, PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf, PDF icon व्यावसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६.pdf, PDF icon अल्पकालिन महिला सुरक्षित आवास गृह सन्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि,२०७६.pdf

Pages