FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date: 06/07/2022 - 07:41
Post date: 05/25/2022 - 16:46
Document:
PDF icon अनाथ तथा जोखिम युक्त बालबालिकाका संन्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon आपतकालिन कार्य सन्चालन केन्द्र कार्य सन्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यावसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिका गुनासो सम्बोधन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७४.pdf, PDF icon नगरपालिकाको कृषि व्यावसाय प्रबर्द्वन ऐन,२०७५.pdf, PDF icon न्यायिक समिति ऐन,२०७५.pdf, PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५.pdf, PDF icon बालगृह सन्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon सडक बालबालिकाको व्यावस्थापन खर्च कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon सहकारी ऐन,२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf

Pages