FAQs Complain Problems

अा.व. ०७३/०७४ मा सामािजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागिरक, दलित जेष्ठ, एकल महिला, विधवा महिला, पूर्ण अशक्त र अति अशक्तहरुको विवरण ।