FAQs Complain Problems

Ward Profile

वडा नं वडा अध्यक्षको नाम वडा सचिवको नाम वडा कार्यालयको फोन नं वडाको जनसंख्या वडा कार्यालयको फोटो
वडा नं १ डम्बर बहादुर सिंह अजय बहादुर सिंह 9865627433 2452
वडा नं २ 9865665262 979
वडा नं ३ 9868410515 3304
वडा नं ४ 9868039365 1509
वडा नं ५ 9865620575 2493
वडा नं ६ 9865940743 1568
वडा नं ७ 9848584729 3282
वडा नं ८ 9865960810 2010
वडा नं ९ 9864326244 1408
वडा नं १० 9848436556 3200
वडा नं ११ 9848610776 3755