आ.व.२०७५/०७६ सालमा संचालन हुने प्रस्तािवत बजेट सहित योजना तथा परियोजनाहरुको विवरण