जयपृथ्वी नगरपालिकाको कृर्षि शाखाबाट विरुवा लिदै किसानहरु